Miljö / Kvalitet – Bilkompaniet Dalarna AB

Bilkompaniet
bekymmersfritt och ekonomiskt

Miljö och kvalitet med finess

För Bilkompaniet Dalarna AB är natur och arbetsmiljö lika viktigt. Vi använder miljöanpassade produkter, som till exempel vattenbaserade färger när vi lackerar.

Våra nya lokaler är stora och ljusa. I våra verkstäder finns gott om plats för bilarna och ett rationellt arbete. Taken är ljuddämpande och luften är väl konditionerad. I slutänden betyder det faktiskt att du får bättre tjänster utförda – människor som mår bra och trivs med sitt arbete. Det är vi mycket stolta över.

Ett av Volvos kärnvärden är miljöomsorg. I miljöpolicyn från Volvo Personbilar Sverige framhålls det att ambitionen är att vara en miljöanpassad försäljningskanal med återförsäljaranläggningar som uppfattas som ledande inom bilhandeln av kunder, allmänhet och övriga intressenter. Uppfyllandet av dessa kriterier utgör ett väsentligt steg mot att förverkliga denna målsättning.

Bilkompaniets miljöarbete bedrivs på alla anläggningar.Det är självklart att våra anläggningar skall leva upp till de miljökrav som ställs enligt lagkrav, Volvos egna krav samt övriga krav.

ISO 9001 – ISO 14001

– Denna certifiering är ett bevis på att Bilkompaniet har en systematisk metod för att utveckla processer och arbetssätt för ständig förbättring.
– Denna certifiering är internationell vilket också gynnar globala kunder.
– För att behålla denna certifiering har Bilkompaniet ett krav på sig att ständigt förbättra processer och arbetssätt.
– Bilkompaniet är certifierat av ett ackrediterat certifieringsbolag.
– Denna certifiering är ett frivilligt och aktivt val som Bilkompaniet har gjort för att göra förbättringar för er som kund.

Miljöpolicy Bilkompaniet – omtanke med finess

För Bilkompaniet är det viktigt att våra intressenter uppfattar oss som att vi tar miljöarbetet på stort allvar. Det är viktigt för oss att ta vårt miljöansvar och medverka till en hållbar utveckling.

Och det uppnår vi genom att:
• I all verksamhet minst stödja och tillämpa och om möjligt överträffa miljölagar, föreskrifter samt andra krav som ställs på företaget.
• Vi regelbundet inhämta kunskap i miljöfrågor och lagar, och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
• Stärka medarbetarnas miljökompetens och medvetande om företagets miljöaspekter genom kontinuerlig utbildning.
• Arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar av vår verksamhet.
• Policyn skall vara känd och förstådd av medarbetarna, tillgänglig för våra kunder, samt kontinuerlig uppdaterad.
• Vi ska använda energi, resurser och transporter effektivt för att minska belastningen på miljön.
• Vi ska se till att våra kunder kan välja ett miljövänligare alternativ.
• Ansvar och befogenheter skall delegeras så långt ut i organisationen att alla som kan påverka miljön är med i beslutsfattandet.

Mora 2021-02-18

Jonas Estéen VD

Kvalitetspolicy Bilkompaniet

Vår verksamhet skall präglas av ett medvetet och organiserat kvalitetsarbete.
Vårt uppdrag till kunderna är att vara en kunddriven ledande försäljnings- och servicekedja som erbjuder konsumenter och företag ett bekymmersfritt och ekonomiskt bilinnehav.
Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder vilket uppnås genom att vi levererar varor och tjänster med hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. För oss innebär kundfokus att förstå och tillfredsställa kunders behov samt att överträffa deras förväntningar.

Vi strävar efter att:
• som kvalitetscertifierade och ackrediterat kontrollorgan uppfylla kraven i tillhörande svenska standarder såsom SS-EN ISO 9001:2015 och ISO/IEC 17020:2012.
• ha ett konsekvent arbetssätt genom hela organisationen.
• kontinuerligt arbeta för att uppfylla kvalitetsmål och andra krav från våra intressenter.
• ständigt förbättra våra processer, vår distribution av produkterna och våra tjänster, samt även ständigt fötbättra vårt kvalitetsledningssystem.
• fortlöpande följa upp hur nöjda våra kunder är med våra produkter, våra utförda tjänster och vår tillgänglighet.

 

Mora 2017-05-15

Jonas Estéen

VD

Avfallshantering

Avfallshantering för farligt avfall

Spillolja
Förvaras i slutet system. Spilloljan hämtas av godkänd entreprenör vilka har tillstånd för transport av farligt avfall. Den slutliga mottagaren av spilloljan har tillstånd för mellanlagring och bortskaffande av farligt avfall.

Oljefilter
Samlas i en kryo-box speciellt avsedd för förvaring av oljefilter. När kryo-boxen är full bytes den mot en ny av entreprenör med tillstånd för transport, mellanlagring och behandling av farligt avfall.

Glykol
Samlas i ett 200 liters tomfat för att senare lämnas till godkänd entreprenör.

Slam från oljeavskiljare
Tömning av oljeavskiljare sker så ofta att de fyller avsedd funktion. Tömning sker av godkänd entreprenör.

Bilbatterier
Bilbatterier samlas i en box avsedd för batterier vilken när den är full bytes ut av godkänd entreprenör.

Övriga småbatterier
Samlas i ett kärl som sedan hämtas av kommunen.

Lackfärgrester
Vi lackerar med vattenbaserade färger – det är positivt både för naturen och vår egen arbetsmiljö.

Lysrör
Samlas i ett lockfat som farligt avfall.

 

Avfallshantering för övrigt avfall

Däck
Samlas i container för vidare transport med SDAB för återvinning.

Blandskrot
Plåt och skrot samlas i en container för vidare transport till återvinning.

Brännbart
Hård plast, trä m m samlas i container för vidare transport till energiutvinning.

Wellpapp
Pressas i balpress för att komprimeras så mycket som möjligt för vidare transport med godkänd entreprenör.

Blandpapper
Kontorspapper, trycksaker, tidningar m m källsorteras för återvinning.

Elektronikskrot
Slutanvänd elektronik samlas i pall för vidare transport med godkänd entreprenör för miljöriktig behandling.

Deponi
Trots långt driven källsortering med återanvändning, material- och energiåtervinning blir det avfallsrester över som måste deponeras. Våra avfallsrester transporteras bort av godkänd entreprenör.